תקנון – תנאי שימוש באתרי אנג'ל גרופ

גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאחד מאתרי אנג'ל גרופ הכוללים בין השאר את החברות והאתרים הבאים: אנג'ל את אנג'ל ושות' – רואי-חשבון, אנג'ל את אנג'ל יועצים, אלווירה את אנג'ל ייעוץ בע"מ, אנג'ל את סער, אנטאה ישראל, Antea, אנג'ל את גבע, טקספרטס, TAXperts, א.א. אסטרטגיה (1982) בע"מ, אנג'ל את אנג'ל פיתוח עסקים בע"מ (להלן: אנג'ל גרופ); או ליישום הקשור לאתרי אנג'ל גרופ לרבות כל השירותים המוצעים (להלן: השירותים) באתרים ויישומים אלה, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר").

המשמעות של תקנון זה

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מלאה מצידך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. גולש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. חזקה כי עם התחלת השימוש באתר, הגולש קרא והסכים לכל תנאי התקנון.

אנג'ל גרופ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לשנות מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשים ביחסיה עם אנג'ל גרופ ו/או עם כל אחת מהחברות בקבוצה , אלא אם כן צוין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר, כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, הגולשים רשאים לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין.

רכושה של אנג'ל גרופ

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של אנג'ל גרופ על כל החברות בה, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לאנג'ל גרופ הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר.

מבלי לגרוע מן האמור, אנג'ל גרופ והחברות בקבוצה, היא הבעלים הבלעדי של מאגרי הנתונים של האתר וכל התוכן, כולל טקסטים, גרפיקה וצילומים, וכן קובצי וידאו וקול, שמות והסימנים המסחריים של האתר, המידע המקצועי, במאמרים, בסרטונים ובפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, כל הזכויות שמורות. ומוגנות  על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של אנג'ל גרופ.

הגבלת אחריות אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה

אתרי האינטרנט של אנג'ל גרופ הוקמו במקצועיות ובתשומת לב מרבית ונבדקו באופן שוטף. אף על פי כן, הנתונים המסופקים אינם מחייבים ונועדו למטרות מידע כללי בלבד; הם לא נועדו להחליף ייעוץ מפורט ואינדיבידואלי של צוות רואי-חשבון, יועצי-מס, כלכלנים, עורכי -דין וכד'. אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות על איכות החומרים ועדכניותם ולא תיקח על עצמה חבות על ליקויים, טעויות סופר, תיאור חלקי או לא מדוייק, שינויי תקינה שלא התעדכנו ושאר נתונים שאינם מעודכנים. זכרו שהשימוש שאתם עושים באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותכם הבלעדית.

היעדר אחריות אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה על מידע של צד שלישי המתפרסם באתר אינו באחריותה של אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותכם בלבד. אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לכם או לרכושכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר של אתר אחר , או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקשר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ואנג'ל גרופ לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותכם הבלעדית והנכם כפופים לתנאי השימוש של האתר שהגעתם אליו באמצעות פתיחת הקישור ו/או הגלישה בו.

אנג'ל גרופ או מי מטעמה לא מקבלת על עצמה חבות על פגמים באיכות או בתיאור של מידע, הנוגעים לדפים וקישורים של גורמי צד ג' ומצהירה כי אתר האינטרנט שלה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אנג'ל גרופ והחברות בה אינן מקבלות על עצמן אחריות או חבות כלשהן לתפקוד או לתוכן של קישורים אלה.

הגנת הפרטיות והנתונים

באתר קיימת אפשרות של רישום לצורך קבלת ניוזלטר או חומרים מהחברה. כל הנתונים והמידע שיתקבל באתר יטופלו בזהירות ובתשומת לב וישמשו אך ורק לצורך לשמו נלקחו. בשום מקרה לא יועברו נתונים לצד שלישי או יוצעו למכירה בדרך אחרת.

מבלי לגרוע מן האמור, אנג'ל גרופ על כל החברות בה, רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגבי הגולשים, אשר נמסר בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שישלחו ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

מוסכם כי הינך מסכים/ה כי אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקתם לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לכם את המידע, השירותים והפרטים שביקשתם וכן תהיה רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת), עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצאו בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונכם להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכלו, לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאנג'ל גרופ או לכל אחת מהחברות בה, (באמצעות ה"צור קשר", אם אין ברצונכם שיוצג לכם מידע מסוג זה).

אנג'ל גרופ והחברות בה, מקפידות לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותכם ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמכם ומענכם או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר.

יחד עם זאת, הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם  לחשוף ו/או להעביר את פרטיכם וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביכם, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו ביניכם לבין אנג'ל גרופ ו/או מי מטעמה,

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.