דיבידנד מוטב – התראה אחרונה

בתחילת שנת 2017, כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית, ובמטרה להילחם בהימנעות ממס עקב אי משיכת רווחים מחברות, ניתנה גם הטבה משמעותית זמנית בכדי לעודד את החברות למהר ולחלק דיבידנדים לבעלי מניות מהותיים. .

ההטבה כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת שעה לעניין סעיף 125ב (2) ו-(3) לפקודה ובחוזר מס הכנסה 1/2017  – (ראו: https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_01_2017_acc.pdf ) מאפשרת חלוקת דיבידנד שעומד בתנאים של הוראת השעה עד ליום 30/9/2017.

עקב שאלות רבות בנושא, פורסמה הבהרה מרשות המיסים כי על החברה לקבל את ההחלטה על חלוקת הדיבידנד עד ליום 30/9/17, ואילו הדיווח ותשלום המס ייעשה בהמשך יחד עם דיווחי החברה השוטפים לגבי חודש ספטמבר 2017.

נזכיר כי ההטבה מאפשרת מיסוי הדיבידנד ב-25% במקום ב-30%, ובפטור מתשלום מס יסף בהתאם לסעיף 121ב' לפקודה ובכך בחלק מהמקרים נוצר חסכון מס בשיעור 3% נוספים.

חברות ובעלי מניות מהותיים בהן, כדאי מאוד לנצל את ההטבה טרם פקיעתה. אנו ערוכים ומוכנים לייעץ בעניין זה בכל בעיה או התלבטות לצורך קבלת החלטה נכונה ומושכלת, הן כלכלית והן חוקית. אפשר וצריך לנצל כהלכה את כל הטבות המס המוקנות לכולנו בהתאם לחוקי המס וההוראות הזמניות שנלוות לחוקים מידי פעם.